Privatlivspolitik for By Bjaaland 10. juni 2018

Oplysninger om By Bjaalands behandling af dine personoplysninger.

1. Ansvar for behandling af dine personoplysninger

By Bjaaland er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse
med gældende lovgivning.

Vi opbevarer dine personoplysninger med sikkerhed mod, at dine oplysninger misbruges, går tabt
eller behandles i strid med lovgivningen.

Du finder By Bjaalands kontaktoplysninger nedenfor:

By Bjaaland
v/ Kirsten Bjaaland
Sankt Jakobs Gade 14,2.,tv.
2100 København Ø
Telefonnummer: 20873167

2. Behandling af personoplysninger

By Bjaaland behandler udelukkende følgende personoplysninger:

Kundeoplysninger (voksne)

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Mailadresse

Oplysninger om modeller (børn)

 • Navn
 • Alder
 • Kropsmål

By Bjaaland behandler kun de personoplysninger, vi direkte har modtaget fra dig. Vi indhenter ikke oplysninger fra andre kilder, fx cookies.

3. By Bjaalands formål med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for behandlinger af personoplysninger for kunder og modeller er:
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Formålene med at behandle oplysninger om By Bjaalands kunder (voksne) er, at:

 • kunne behandle kundeoplysninger, herunder at kunne kommunikere og opkræve betaling
 • at kunne drive aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem

Formålene med at behandle oplysninger om By Bjaalands modeller (børn) er, at:

 • kunne koordinere og udføre opgaver i By Bjaaland

4. Kategorier af personoplysninger

By Bjaaland behandler udelukkende almindelige personoplysninger og således ikke kategorier
som følsomme oplysninger eller oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser.

5. Videregivelse af dine personoplysninger

By Bjaaland videregiver ikke oplysninger om dig til andre – fx til brug for markedsføring – uden dit
samtykke.

6. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Personoplysninger om kunder og modeller slettes et år efter, der er betalt for opgaven.
By Bjaaland kan opbevare oplysninger (i anonymiseret form) på såvel kunder som modeller til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Har du givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte By Bjaaland på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af By Bjaalands behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til By Bjaalands behandling af oplysninger om dig.


Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte By Bjaaland.
Dine rettigheder:

 • indsigtsret (ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger)
 • rettelse (ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet) – retten til at blive glemt
 • sletning (i særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig – inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning
  indtræffer
 • begrænsning af behandling (ret til i visse tilfælde at få behandlingen af dine
  personoplysninger begrænset)
 • indsigelse (ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af
  dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring
 • dataportabilitet (ret til i visse tilfælde at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring

Henvender du dig med anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger By Bjaaland, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så̊ fald ændringer eller sletning så̊
hurtigt som muligt og senest inden for 1 måned.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Revision af privatlivspolitikken

By Bjaaland forbeholder sig ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også̊ datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil
du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på By Bjaalands hjemmeside.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.